Chceme kancelář architektury města

Chceme město s vizí, dlouhodobě dobře a udržitelně plánované. Město, na jehož rozvoji se budou podílet sami občané. Základem takového města je, mimo vůle politiků, odbornost jeho úřadu. Založíme proto Kancelář architektury města, která se bude zabývat v Ústí dosud opomíjeným rozvojem města, kvalitní přípravou strategií, územním plánem i jednotlivými stavbami. A to vše bude řešit dlouhodobě, odborně a s aktivním zapojením občanů města.  

Do kdy to stihneme? V průběhu roku 2019
Za téma zodpovídá: Ing. arch. Jan Hrouda

Jak toho dosáhneme?

1. Zřídíme příspěvkovou organizaci Kancelář architektury města (KAM)

2. Stanovíme jasné kompetence, úkoly a odpovědnost KAM

3. Vypíšeme kvalitní výběrová řízení na obsazení týmu KAM s cílem přilákat do Ústí skutečné odborníky

4. Jedním z prvních úkolů bude spolupráce na nové Strategii města a především konečně odborné uchopení přípravy Územního plánu

5. Nastavíme pravidla pro aktivní komunikaci s veřejností a participaci občanů na rozvoji města včetně k tomu určených webových stránek

Další poznámky

Na současném magistrátu dlouhodobě zcela chybí koncepční tým pracovníků. To se projevuje na mnoha věcech od mizerné Strategie města, tápání při pořizování nového Územního plánu, chybování v plánování důležitých staveb (stadion, plavecká hala, koupaliště na Klíši) po nulovou komunikaci s občany.

Po vzoru jiných českých měst proto zřídíme Kancelář architektury města, odbornou víceoborovou koncepční organizaci, která bude odpovědná za přípravu strategických dokumentů, plánování města i jednotlivých staveb. A bude tyto věci také prezentovat veřejnosti včetně zapojování občanů do přípravy projektů. To vše je podle nás důležitou podmínkou k dobrému fungování rozvoje města tak, aby vědělo KAM směřovat!