Chceme bezpečné město a boj se sociálním vyloučením

Na území města Ústí nad Labem se nachází několik lokalit identifikovaných jako sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, dohromady v nich žije několik tisíc osob. Se sociálně vyloučenými lokalitami je spojena řada negativních jevů, jako jsou gamblerství, narkomanie či alkoholismus. Přestože se celkově jedná jen o malou část území města a relativně malý podíl jeho obyvatelstva (v sociálně vyloučených lokalitách žije odhadem 6 % obyvatel Ústí nad Labem), negativně ovlivňují image města a pocit bezpečí jeho obyvatel. Statistiky ukazují, že počty trestných činů spáchaných na území Ústí nad Labem trvale klesají, pocit bezpečí obyvatel města se však nezvyšuje, spíše naopak. Chceme, aby se počty osob ohrožených sociálním vyloučením snižovaly  a pocit bezpečí obyvatel města se zvyšoval.

Do kdy to stihneme? Do konce roku 2022 a dále (řešení tohoto dlouho zanedbávaného problému je složité a dlouhodobé)

Jak toho dosáhneme?

1. Posílíme roli Městské policie Ústí nad Labem
Výrazně navýšíme počet strážníků městské policie a zajistíme jejich pravidelnou přítomnost v exponovaných lokalitách, včetně centra města (oblast hlavního vlakového nádraží, okolí OC Fórum, Mírové náměstí a Hrnčířská ulice). Abychom zvýšili atraktivitu práce u městské policie, nabídneme novým strážníkům městské byty. Zvýšíme počet a zlepšíme práci asistentů prevence kriminality.

2. Prosadíme výrazné omezení hazardu na území města
Patologické hráčství je jedním z jevů přispívajících k sociálnímu vyloučení a problémovému chování. V končícím volebním období jsme celkem čtyřikrát zastupitelstvu předložili návrh vyhlášky regulující hazard na území města, zastupitelstvo ji však nikdy nepřijalo a vedení města v této oblasti nepodniklo žádné kroky. Chceme prosadit výrazné omezenÍ hazardu, počet herních míst zredukovat na minimum a podrobit je přísným pravidlům a pravidelné kontrole.

3. Budeme bojovat s obchodníky s chudobou
Tzv. obchodníci s chudobou mohou na území města prosperovat proto, že pro sociálně slabé obyvatele (přesněji se jedná o obyvatele nedisponující dostatečným socioekonomickým a/nebo sociokulturním kapitálem) neexistuje bytová alternativa (jediný, kdo je ubytuje, jsou právě obchodníci s chudobou, jedná se však o velmi nekvalitní bydlení za vysoké nájemné). Bytové domy obchodníků s chudobou se budeme snažit vykupovat, pokud vykoupení za odpovídající ceny nebude možné, zasadíme se o to, aby příslušné orgány pravidelně kontrolovaly, zda jsou v nich dodržovány standardy kvality bydlení. Dále budeme rozšiřovat bytový fond města a rodinám, které prokáží vůli svou situaci vlastními silami zlepšit, nabídneme městské bydlení (za přesně stanovených podmínek) či zprostředkujeme ubytování u soukromých vlastníků. Budeme vyjednávat s vládou ČR a příslušnými ministerstvy a tlačit na změny zákonů, které obchod s chudobou umožňují.

4. Podpoříme legální zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením
Řada obyvatel ohrožených sociálním vyloučením pracuje, jedná se však v naprosté většině případů o tzv. práci načerno (zpravidla při stavebních či výkopových pracích). Podpoříme legální zaměstnání těchto obyvatel, mimo jiné i tvorbou pracovních míst v rámci města či jeho organizací. Druh práce bude odpovídat úrovni vzdělání, osobám se základním vzděláním nabídneme (pod vedením kvalifikovaných předáků) práci při úklidu města či drobných opravách městského majetku, péči o městskou zeleň či nakládání s komunálními odpady. Ve spolupráci s příslušnými úřady zprostředkujeme zájemcům rekvalifikační kurzy či možnost doplnění vzdělání.

5. Zajistíme dluhové poradenství pro obyvatele města
Podíl obyvatel v exekuci činí v Ústí nad Labem těžko uvěřitelných 23,66 %. Tento problém se přitom zdaleka netýká jen obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Procesy spojené s vymáháním dluhů jsou složité a dlužníci se v nich v mnoha případech neorientují. Přestože se v řadě případů jedná o dluhy, u nichž jistina (původní dluh) nepřesahuje několik tisíc korun, vymáhané částky dosahují desítek či stovek tisíc korun, takže je pro řadu dlužníků nemožné je splatit. Exekuce tak ničí životy celým rodinám. Chceme podíl obyvatel města v exekuci snížit. Pomůžeme dlužníkům zjistit informace o věřitelích a výši jejich dluhů a poradíme jim, jak situaci řešit.

6. Zaměříme se na děti
Stěžejní pozornost budeme věnovat práci s dětmi z rodin ohrožených sociálním vyloučením s cílem zabránit přenosu chudoby a sociálního vyloučení z rodičů na děti. Zaměříme se na doučování a volnočasové aktivity dětí a ve spolupráci s nevládními organizacemi zajistíme, že tzv. nízkoprahová centra pro děti a dospívající mládež z vyloučených lokalit budou otevřena do 22 hod.

7. Budeme podporovat prevenci užívání drog a boj s drogovou kriminalitou
Ústecký kraj a specificky Ústí nad Labem vykazují dlouhodobě špatné statistiky v kategorii užívání psychotropních látek (zejména tzv. tvrdých drog). Zaměříme se na prevenci užívání drog zejména mladými lidmi, budeme podporovat a případně (spolu)organizovat besedy odborníků s dětmi na školách a podporovat poradní a kontaktní centra pro uživatele drog a jejich rodiče s cílem minimalizovat negativní (individuální i celospolečenské) dopady jejich závislostí. V oblasti represe preferujeme zaměření na výrobce a distributory drog v rámci organizovaných skupin. Budeme proto usilovat o posílení místní jednotky tzv. toxi týmu působícího v rámci služby kriminální policie, který se právě na organizované výrobce a distributory zaměřuje a jehož stav v současné době neodpovídá potřebám našeho města. Posílíme spolupráci městské policie s Policií ČR v odhalování drogové kriminality.

Zdroje

Mapa sociálně vyloučených lokalit - https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index.html

Mapa exekucí - http://mapaexekuci.cz/

Drogy v ústeckých odpadních vodách - https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/drogy-plavou-v-odpadni-vode-do-kohoutku-se-nedostanou-20180518.htm